top of page
yonatan-03.png

אודות הגישה

טיפול דינמי חווייתי הינו מונח כולל למשפחה של גישות טיפוליות, כולן נובעות מגישתו פורצת הדרך של ד"ר חביב דבלנו: (ISTDP – Intensive Short Term Dynamic Psycotherapy) הטיפול הדינמי החווייתי הינו מודל המדגיש את חשיבותה של החוויה הרגשית המלאה כהיבט מרכזי של בריאות ושל רווחה נפשית. בטיפול זה נעשית אינטגרציה של עקרונות מרכזיים מן הגישה הדינמית, בשילוב המשגה וכלים המוכרים מן העולם הקוגניטיבי התנהגותי, ונלמדות טכניקות ממוקדות לזיהוי ולאתגור הגנות, לוויסות חרדה, ול"יילוד רגשות". כל אלה נחווים ומתרחשים במהלך הפגישה הטיפולית.

yonatan-03.png

מרכיבים חווייתיים

חשיבותה ומרכזיותה של חוויה רגשית מלאה הכוללת מודעות לתחושות הגוף ולעיתים דחף לפעולה (אימפולס) בתוך הפגישה הטיפולית.

יישום חלקים מן התיאוריה הדינמית של פרויד

בעיקר הרעיונות של קונפליקט תוך נפשי, חרדה, הגנות, הימנעות מחוויה רגשית מלאה ויחסי העברה.

התערבויות ממוקדות

טכניקות לוויסות חרדה, לאיתגור הגנות ולפיתוח יכולת הכלה של החווייה הרגשית, הטכניקות פותחו ע"י ד"ר דבנלו וממשיכיו תוך צפייה במאות טיפולים מצולמים, ומיושמות In Vivo במהלך הפגישה הטיפולית.

שינוי כיעד מרכזי

השגת שינוי מהיר ומשמעותי ככל הניתן, ביחס המטופל אל עצמו ובמערכות היחסים שלו.

יחסים טיפוליים

מרכזיותה של מערכת היחסים הנוצרת בין המטופל למטפל, קרבה רגשית, היקשרות (Attachment), והבחינה המשותפת של מערכת יחסים זו לצורך אבחון וטיפול.

מטרה בהירה וגלויה

רצונו של המטופל מהווה מצפן לטיפול והבנתו והבהרתו הינה צעד ראשון הכרחי. המשגת הבעיה והשאיפה להבנה משותפת שלה בתוך שיח פתוח וכנה הינה מאפיין יסודי של הגישה.

bottom of page